مدارک

جهت ارسال مدارک خود باید تا 72 ساعت پس از ثبت نام کارت ملی و صفحه اول شناسنامه خود را در بخش مدیریت مدارک پنل کاربری آپلودنمایید
در غیر این صورت سامانه مسدود و جهت بازگشایی 10 هزار تومان جریمه منظور خواهد شد